Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

10/1 - HOW TO STOP BEING LAZY (Cách chấm dứt sự lười biếng)

(0 đánh giá)

passivity

/pæˈsɪvəti/
Tính bị động, tính thụ động

frequently

/ˈfriːkwəntli/
Thường xuyên

procrastinate

/prəʊˈkræstɪneɪt/
Trì hoãn, để chậm lại; chần chừ

resist

/rɪˈzɪst/
Kháng cự, chống lại

energetic

/ˌenəˈdʒetɪk/
Mạnh mẽ, mãnh liệt, đầy nghị lực

affirmation

/null/
Sự khẳng định, sự xác nhận; sự quả quyết

While away

/waɪl əˈweɪ/
to spend time in a pleasant lazy way

carry out

/ˈkæri aʊt/
thi công

I must make an attempt at changing my viewpoint towards this country and its people.

/aɪ mʌst meɪk ən əˈtɛmpt æt ˈʧeɪnʤɪŋ maɪ ˈvjuːpɔɪnt təˈwɔːdz ðɪs ˈkʌntri ænd ɪts ˈpiːpl./
Tôi phải cố gắng thay đổi quan điểm của mình về đất nước và con người nơi đây.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan