Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

11/1 - THE BENEFITS OF A UNIVERSITY EDUCATION (Những lợi ích của giáo dục đại học)

Tạo bởi Dinh Thu Phuong
(0 đánh giá)
71 lượt xem

doctorate

/ˈdɒktərət/
Học vị tiến sĩ

vocational

/vəʊˈkeɪʃənl/
(thuộc) nghề nghiệp; hướng nghiệp

sophomore

/ˈsɒfəmɔː(r)/
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học sinh năm thứ hai của khoá học ở trường cao đẳng hoặc đại học

prestigious

/preˈstɪdʒəs/
Có uy tín, có thanh thế; đem lại uy tín, đem lại thanh thế

initiative

/ɪˈnɪʃətɪv/
Bước đầu, sự khởi đầu, sự khởi xướng

engender

/ɪnˈdʒendə(r)/
Sinh ra, gây ra, đem lại

With flying colours

/wɪð ˈflaɪɪŋ ˈkʌləz/
very well; with a very high mark/grade

Burn the candle at both ends

/bɜːn ðə ˈkændl æt bəʊθ ɛndz/
to become very tired by trying to do too many things and going to bed late and getting up early

I think I’ll have a cold drink rather than coffee.

/aɪ θɪŋk aɪl hæv ə kəʊld drɪŋk ˈrɑːðə ðæn ˈkɒfi./
Tôi nghĩ tôi muốn uống nước lạnh hơn là cà phê.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan