Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

11/4 - WHICH FACTORS ARE IMPORTANT FOR GETTING A JOB (Những nhân tố quan trọng để có 1 công việc)

(0 đánh giá)

base pay

/beɪs peɪ/
lương cơ bản

reference

/ˈrefrəns/
sự nói đến, sự ám chỉ

commute

/kəˈmjuːt/
Thay thế, thay đổi nhau, đổi nhau, giao hoán

reputation

/ˌrepjuˈteɪʃn/
Tiếng (xấu, tốt...)

welfare

/ˈwelfeə(r)/
Sức khoẻ tốt, hạnh phúc, sự thịnh vượng.. của một người, một nhóm

calibre

/ˈkælɪbə(r)/
(nghĩa bóng) phẩm chất, tính chất, năng lực; thứ, hạng, cỡ

Count on

/kaʊnt ɒn/
To trust somebody to do something or to be sure that something will happen

Let somebody down

/lɛt ˈsʌmbədi daʊn/
To disappoint someone by failing to do what you agreed to do or were expected to do.

I insisted on applying for that job because it seemed perfect!

/aɪ ɪnˈsɪstɪd ɒn əˈplaɪɪŋ fɔː ðæt ʤɒb bɪˈkɒz ɪt siːmd ˈpɜːfɪkt!/
Tôi cố gắng xin công việc đó vì nó tốt.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan