Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

12/1 - WHAT IS YOUR FAVORITE SEASON? (Mùa nào là mùa yêu thích của bạn)

(0 đánh giá)

dew

/djuː/
Sương

dry

/draɪ/
khô, ráo, cạn

degree

/dɪˈɡriː/
độ

drizzle

/ˈdrɪzl/
Mưa phùn, mưa bụi

tornado

/tɔːˈneɪdəʊ/
Bão táp, cơn lốc xoáy

typhoon

/taɪˈfuːn/
Bão to (bão nhiệt đới dữ dội xảy ra ở tây Thái Bình Dương)

temperature

/ˈtemprətʃə(r)/
(viết tắt) temp nhiệt độ (độ nóng, lạnh trong cơ thể, phòng, nước..)

tour

/tʊə(r) tɔː(r)/
Cuộc đi du lịch, chuyến đi du lịch

Summer is getting very hot this year.

/"ˈsʌmər ɪz ˈgɛtɪŋ ˈvɛri hɒt ðɪs jɪə."/
Mùa hè năm nay đang ngày càng nóng

That’s right. I really hate this season.

/"ðæts raɪt. aɪ ˈrɪəli heɪt ðɪs ˈsiːzn."/
Đúng vậy, mình thực sự ghét mùa này.

I hate it too. What’s your favorite season?

/"aɪ heɪt ɪt tuː. wɒts jɔː ˈfeɪvərɪt ˈsiːzn?"/
Mình cũng vậy. Mùa yêu thích của bạn là gì?

I like spring the most. What’s yours?

/"aɪ laɪk sprɪŋ ðə məʊst. wɒts jɔːz?"/
Mình thích mùa xuân nhất. Vậy còn bạn?

Winter is my favorite. Why do you like spring by the way?

/"ˈwɪntər ɪz maɪ ˈfeɪvərɪt. waɪ duː juː laɪk sprɪŋ baɪ ðə weɪ?"/
Mùa đông là mùa yêu thích của mình. Mà vì sao bạn lại thích mùa xuân vậy?

Everybody likes spring! It’s so full of life. Why do you like winter?

/"ˈɛvrɪbɒdi laɪks sprɪŋ! ɪts səʊ fʊl ɒv laɪf. waɪ duː juː laɪk ˈwɪntə?"/
Mọi người đều thích mùa xuân. Đó là mùa của sự sống. Vì sao bạn thích mùa đông?

Well. I like winter because it’s cold. I like to wear heavy clothes and drink hot soups while watching a movie in my room.

/"wɛl. aɪ laɪk ˈwɪntə bɪˈkɒz ɪts kəʊld. aɪ laɪk tuː weə ˈhɛvi kləʊðz ænd drɪŋk hɒt suːps waɪl ˈwɒʧɪŋ ə ˈmuːvi ɪn maɪ ruːm."/
Mình thích mùa đông vì trời lạnh. Mình thích mặc quần áo ấm và uống một bát súp nóng và xem phim trong phòng.

Spring - Flowers bloom. Trees/bushes blossom - Festivals

/"sprɪŋ - ˈflaʊəz bluːm. triːzˈbʊʃɪz ˈblɒsəm - ˈfɛstəvəlz"//
Mùa xuân - hoa nở. Cây cối/ hoa lá đâm chồi - Lễ hội.

Autumn – Leaves change color – Cool weather.

/"ˈɔːtəm – liːvz ʧeɪnʤ ˈkʌlə – kuːl ˈwɛðə."/
Mùa thu - Lá đổi màu - Thời tiết mát mẻ.

Summer - Swimming outside - Cycling around the city

/"ˈsʌmə - ˈswɪmɪŋ ˌaʊtˈsaɪd - ˈsaɪklɪŋ əˈraʊnd ðə ˈsɪti"/
Mùa hè - bơi lội ngoài trời - đạp xe vòng quanh thành phố.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan