Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

12/4 - HOW TO GIVE CONSTRUCTIVE CRITICISM IN THE WORKPLACE (Làm sao để đưa ra những phê bình mang tính xây dựng ở nơi làm việc)

(0 đánh giá)

stimulate

/ˈstɪmjuleɪt/
Kích thích, khích động; khuyến khích; khấy động ai/cái gì

objective

/əbˈdʒektɪv/
Mục tiêu, mục đích

reproach

/rɪˈprəʊtʃ/
(v) chỉ trích, trách mắng; (n) lời chỉ trích, lời (nhận xét..) trách mắng

respect

/rɪˈspekt/
Sự kính trọng; sự ngưỡng mộ

delicate

/ˈdelɪkət/
khéo léo, nhẹ nhàng, thanh nhã, thanh tú

morale

/məˈrɑːl/
(quân sự) tinh thần, chí khí, nhuệ khí

To mind/watch your language (idiom)

/tuː maɪndwɒʧ jɔː ˈlæŋgwɪʤ//
Cẩn thận với lời nói của anh đấy

To put someone down (phrasal verb)

/tuː pʊt ˈsʌmwʌn daʊn/
hạ nhục ai, làm ai mất mặt

It comes as no surprise that criticizing people can lead to low morale.

/ɪt kʌmz æz nəʊ səˈpraɪz ðæt ˈkrɪtɪsaɪzɪŋ ˈpiːpl kæn liːd tuː ləʊ mɒˈrɑːl/
Không có gì ngạc nhiên khi chỉ trích mọi người có thể dẫn đến tinh thần làm việc thấp.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan