Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

13/1 - AMAZING FACTS ABOUT THE NATURAL WORLD (Những sự thật tuyệt vời về kì quan thiên nhiên thế giới)

(0 đánh giá)

continent

/ˈkɒntɪnənt/
Lục địa, đại lục

rotation

/rəʊˈteɪʃn/
sự quay, vòng quay

volcano

/vɒlˈkeɪnəʊ/
Núi lửa

insect

/ˈɪnsekt/
(động vật học) sâu bọ, côn trùng

mammal

/ˈmæml/
(động vật học) loài động vật có vú; loài hữu nhũ

naturalist

/ˈnætʃrəlɪst/
Nhà tự nhiên học

See the world

/siː ðə wɜːld/
nhìn nhận, khám phá thế giới

(get, go, etc.) back to nature

/(gɛt, gəʊ, ɪtˈsɛtrə.) bæk tuː ˈneɪʧə/
trở về với thiên nhiên

I’m surprised that snails can sleep for up to three years.

/aɪm səˈpraɪzd ðæt sneɪlz kæn sliːp fɔːr ʌp tuː θriː jɪəz/
Tôi ngạc nhiên khi ốc sên có thể ngủ tới tận ba năm.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan