Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

14/01_Living a more meaningful life (Sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn)

(0 đánh giá)

yonder

/'jɔndə/
to think carefully about something

assertive

/əˈsɜːtɪv/
xác nhận, khẳng định, quả quyết, quyết đoán

uphold

/ʌpˈhəʊld/
ủng hộ, tán thành

reconcile

/ˈrekənsaɪl/
giải hoà, hoà giải, làm cho hoà thuận

pinnacle

/ˈpɪnəkl/
tháp nhọn (để trang trí mái nhà...)

philosopher

/fəˈlɒsəfə(r)/
Nhà triết học; triết gia

Live up to something

/lɪv ʌp tuː ˈsʌmθɪŋ/
To do as well as or be as good as other people expect you to

Be cut out for

/biː kʌt aʊt fɔː/
(informal) to have the qualities and abilities needed for something

I came to this school with a view to getting a degree

/aɪ keɪm tuː ðɪs skuːl wɪð ə vjuː tuː ˈgɛtɪŋ ə dɪˈgriː/
Tôi đến trường này với ý định nhận được 1 tấm bằng

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan