3/20/2017, 4:45:00 PM
abc dắt dê đi ỉa , dê k ỉa dắt dê vào chuồng