Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

15/04 SHOULD WE BUY A NEW OR USED PERSONAL VEHICLE? ( Chúng tôi nên mua xe mới hay xe cũ?

(0 đánh giá)

purchase

/ˈpɜːtʃəs/
Sự mua, tậu; vật mua được, vật tậu được

financial

/faɪˈnænʃl/
(thuộc) tài chính, (về) tài chính

condition

/kənˈdɪʃn/
điều kiện

dealer

/ˈdiːlə(r)/
Người buôn bán

warranty

/ˈwɒrənti/
Giấy bảo hành, giấy đảm bảo (viết hoặc in, trao cho người mua hàng)

second-hand

/ˈsɛkənd-hænd/
Đồ dùng rồi, đồ cũ

Buy back

/baɪ bæk/
mua lại cái gì ai đó đã bán

In two minds

/ɪn tu maɪndz/
2 lòng, không thể quyết định được

They weighed the pros and cons of the house before purchasing.

/ðeɪ weɪd ðə proʊz ænd kɑnz ʌv ðə haʊs bɪˈfɔr ˈpɜrʧəsɪŋ./
Họ cân nhắc điểm tốt, xấu của ngôi nhà trước khi mua.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan