Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

15.1.2017- NATURAL DISASTERS

(0 đánh giá)

natural disaster

/ˈnæʧrəl dɪˈzɑːstə/
tai họa thiên nhiên

occur

/əˈkɜː(r)/
xảy ra, xảy đến

documentary

/ˌdɒkjuˈmentri/
Phim tài liệu

earthquake

/ˈɜːθkweɪk/
Sự động đất, sự địa chấn

tornado

/tɔːˈneɪdəʊ/
Bão táp, cơn lốc xoáy

tsunami

/tsuːˈnɑːmi/
Sóng lớn (gây ra do động đất ngầm dưới nước), sóng do địa chấn, sóng thần

flood

/flʌd/
Lũ lụt, nạn lụt

drought

/draʊt/
Hạn hán

volcanic eruption

/vɒlˈkænɪk ɪˈrʌpʃən/
sự phun trào núi lửa

consequence

/ˈkɒnsɪkwəns/
Hậu quả, kết quả

strike

/straɪk/
đánh, va, đập

media

/ˈmiːdiə/
Số nhiều của medium

Did you watch the documentary about natural disasters last night ? I missed it.

/dɪd juː wɒʧ ðə ˌdɒkjʊˈmɛntəri əˈbaʊt ˈnæʧrəl dɪˈzɑːstəz lɑːst naɪt ? aɪ mɪst ɪt./
Cậu có xem phim tài liệu về các thảm họa thiên nhiên tối qua không? Mình lỡ mất bộ phim đó.

It helped me understand more about natural disasters.

/ɪt hɛlpt miː ˌʌndəˈstænd mɔːr əˈbaʊt ˈnæʧrəl dɪˈzɑːstəz./
Nó đã giúp tôi hiểu hơn về các thảm họa thiên nhiên

What types of natural disaster were in it?

/wɒt taɪps ɒv ˈnæʧrəl dɪˈzɑːstə wɜːr ɪn ɪt?/
Những loại thảm họa thiên nhiên nào xuất hiện trong đó vậy?

what’s the worst natural disaster in your opinion?

/wɒts ðə wɜːst ˈnæʧrəl dɪˈzɑːstər ɪn jɔːr əˈpɪnjən?/
Theo ý kiến của cậu thì thảm họa nào tồi tệ nhất

Earthquakes I think.They're truly terrible.Thankfully I've never experienced one before.

/ˈɜːθkweɪks aɪ θɪŋk.ðeə ˈtruːli ˈtɛrəbl.ˈθæŋkfʊli aɪv ˈnɛvər ɪksˈpɪərɪənst wʌn bɪˈfɔː./
Mình nghĩ là những trận động đất. Chúng thật sự rất kinh khủng. May mắn là mình chưa trải qua bao giờ.

Yes, I've seen them on TV before.They can have such serious consequences

/jɛs, aɪv siːn ðɛm ɒn ˌtiːˈviː bɪˈfɔː.ðeɪ kæn hæv sʌʧ ˈsɪərɪəs ˈkɒnsɪkwənsɪz/
Uh, mình đã xem về chúng trên TV. Chúng có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan