Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

15/1_THE BENEFITS OF WAKING UP EARLY (LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỨC DẬY SỚM)

(0 đánh giá)

proactive

/ˌprəʊˈæktɪv/
Chủ động

sustain

/səˈsteɪn/
Đỡ; chống đỡ; giữ vững được (trong thời gian dài)

distraction

/dɪˈstrækʃn/
Sự làm sao lãng, sự làm lãng đi, sự làm đứt quãng (mạch tư tưởng, công việc đang làm...); sự lãng trí, sự đãng trí; điều xao lãng

energize

làm mạnh mẽ, làm mãnh liệt, tiếp nghị lực cho, tiếp sinh lực cho

accomplish

/əˈkʌmplɪʃ/
Hoàn thành, làm xong, làm trọn

stewardship

/ˈstjuːədʃɪp/
Cương vị quản lý, cương vị quản gia

To distraction

/tuː dɪsˈtrækʃən/
so that you become upset, excited or angry, and not able to think clearly

Not sleep a wink

/nɒt sliːp ə wɪŋk/
to not be able to sleep

We need to get our children into the habit of waking up early in the morning

/wiː niːd tuː gɛt ˈaʊə ˈʧɪldrən ˈɪntuː ðə ˈhæbɪt ɒv ˈweɪkɪŋ ʌp ˈɜːli ɪn ðiː ˈmɔːnɪŋ/
S + be in/get into + the habit of + doing something :Cố gắng tập thói quen

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan