Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

18/3 - TRAVELING ON A BUDGET (Du lịch tự túc)

(0 đánh giá)

willing

/ˈwɪlɪŋ/
sẵn lòng giúp đỡ; nhiệt tình giúp đỡ

swap

/swɒp/
(từ lóng) sự trao đổi, sự đổi chác

House-sit

/haʊs-sɪt/
trông nhà hộ

Carpool

chen chúc trong thùng xe, dùng chung xe

hitchhike

/ˈhɪʧˌhaɪk/
sự đi nhờ xe, sự vẫy xe xin đi nhờ

organize

/ˈɔːɡənaɪz/
Tổ chức, cấu tạo, thiết lập

Drive someone up the wall

/draɪv ˈsʌmwʌn ʌp ðə wɔːl/
làm cho ai điên tiết lên; làm cho ai tức điên lên

off the beaten track

/ɒf ðə ˈbiːtn træk/
xa xôi hẻo lánh

I made the effort to talk with local people when I travelled in Vietnam.

/aɪ meɪd ði ˈɛfət tuː tɔːk wɪð ˈləʊkəl ˈpiːpl wɛn aɪ ˈtrævld ɪn ˌvjɛtˈnɑːm/
Tôi đã cố gắng để nói chuyện với người dân địa phương khi tôi đi du lịch ở Việt Nam.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan