Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

20/3 - HOW TO SOLVE DAILY LIFE PROBLEMS (Cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống)

(0 đánh giá)

tackle

/ˈtækl/
(hàng hải) cột bằng dây dợ

implement

/ˈɪmplɪment/
Thi hành, thực hiện đầy đủ (giao kèo, khế ước...)

sensitive

/ˈsensətɪv/
Dễ bị thương, dễ bị hỏng

hangover

/ˈhæŋəʊvə(r)/
Vết tích, tàn tích

complexity

/kəmˈpleksəti/
Sự phức tạp, sự rắc rối

core

/kɔː(r)/
Lõi, hạch (quả táo, quả lê...)

In over somebody’s head

/ɪn ˈəʊvə ˈsʌmbədiz hɛd/
If you are in over your head, you are involved in something that is too difficult for you to handle.

Be/lie at the bottom of something

/biːlaɪ æt ðə ˈbɒtəm ɒv ˈsʌmθɪŋ//
to be the original cause of something, especially something unpleasant

She was tired of hearing about their trip to India.

/ʃiː wɒz ˈtaɪəd ɒv ˈhɪərɪŋ əˈbaʊt ðeə trɪp tuː ˈɪndɪə./
Cô ấy chán nản khi nghe về chuyến đi đến Ấn Độ.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan