Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn
(0 đánh giá)

compare

/kəmˈpeə(r)/
( + with) so, đối chiếu, ( + to) so sánh

antonym

/ˈæntənɪm/
Từ trái nghĩa, từ phản nghĩa

synonym

/ˈsɪnənɪm/
Từ đồng nghĩa, ngữ đồng nghĩa

opposite

/ˈɒpəzɪt ˈɒpəsɪt/
ở phái bên kia, đối diện, đối nhau, ngược nhau

equal

/ˈiːkwəl/
Ngang, bằng

divide

/dɪˈvaɪd/
Chia, chia ra, chia cắt, phân ra

split

/splɪt/
chẻ; bổ, chia ra; tách ra, chia rẽ

separate

/ˈseprət/
Khác nhau, riêng biệt, độc lập, riêng lẻ, tồn tại riêng rẽ

multiply

/ˈmʌltɪplaɪ/
Nhân lên, làm bội lên, làm tăng lên nhiều lần

minus

/ˈmaɪnəs/
Trừ

less

/les/
Nhỏ hơn, bé hơn, ít hơn, kém

plus

/plʌs/
cộng

add

/æd/
thêm

forgive

/fəˈɡɪv/
tha thứ, tha

retard

/rɪˈtɑːd/
chậm, chậm phát triển,Làm cho chậm lại, làm cho trễ, làm cho muộn lại

ripe

/raɪp/
chín

mature

/məˈtʃʊə(r)/
Chín, thuần thục, trưởng thành

unripe

/ˌʌnˈraɪp/
Chưa chín, còn xanh (quả)

instance

/ˈɪnstəns/
trường hợp, ví dụ như

example

/ɪɡˈzɑːmpl/
Thí dụ, ví dụ

panda

/ˈpændə/
(động vật học) gấu trúc (như) giant panda

bamboo

/ˌbæmˈbuː/
Cây tre

apply

/əˈplaɪ/
Ứng dụng, áp dụng,Gắn vào, áp vào, ghép vào, đính vào, đắp vào,

cushion

/ˈkʊʃn/
Cái đệm, cái nệm

informal

/ɪnˈfɔːml/
Không theo thủ tục quy định, không chính thức

accommodation

/əˌkɒməˈdeɪʃn/
chỗ ở, Sự điều tiết, sự thích nghi, sự làm cho phù hợp

quotation

/kwəʊˈteɪʃn/
Sự trích dẫn, sự được trích dẫn, bảng báo giá

soggy

/ˈsɒɡi/
Rất ướt; đẫm nước, sũng nước, ướt đẫm

pour

/pɔː(r)/
rót, đổ, trút

carouse

/kəˈraʊz/
Chè chén, ăn uống no say, say sưa

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan