Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

22/04 HOW TO STOP TEENAGERS SMOKING? ( Làm thế nào để ngăn thanh thiếu niên hút thuốc)

(0 đánh giá)

rebellion

/rɪˈbeljən/
Cuộc nổi loạn, cuộc phiến loạn

hooked

/hʊkt/
quá thích, quá đam mê, nghiện

addiction

/əˈdɪkʃn/
Sự ham mê, sự say mê, nghiện

hopeless

/ˈhəʊpləs/
Không hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng

cancer

/ˈkænsə(r)/
Bệnh ung thư

chain-smoke

/ˈtʃeɪn. smoʊk/
Hút (thuốc lá) hết điếu nọ đến điếu kia, hút liên tục

Smoke someone/something out

/smoʊk ˈsʌmˌwʌnˈsʌmθɪŋ aʊt//
ép ai đó rời khỏi nơi đang thuê nhà

Go up in smoke

/goʊ ʌp ɪn smoʊk/
tan thành mây khói, đường cùng

Smoking causes many health problems for teenagers.

/ˈsmoʊkɪŋ ˈkɑzəz ˈmɛni hɛlθ ˈprɑbləmz fɔr ˈtiˌneɪʤərz./
Hút thuốc lá gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cho thanh thiếu niên

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan