Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

23/04 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF HERBAL MEDICINE ( Ưu điểm và nhược điểm của thuốc thảo dược)

(0 đánh giá)

herbal

/ˈhɜːbl/
(thuộc) cỏ, (thuộc) thảo mộc

toxic

/ˈtɒksɪk/
Độc

dosage

/ˈdəʊsɪdʒ/
Liều lượng

infection

/ɪnˈfekʃn/
Vật lây nhiễm

therapy

/ˈθerəpi/
a treatment that helps someone feel better, grow stronger, etc., especially after an illness

side effect

tác dụng phụ

get over

/gɛt ˈoʊvər/
to return to your usual state of health, happiness, etc. after an illness, a shock, the end of a relationship, etc.

Pick out

/pɪk aʊt/
to choose somebody/something carefully from a group of people or things

I prefer using herbal medicines to using synthetic

/aɪ prəˈfɜr ˈjuzɪŋ ˈɜrbəl ˈmɛdəsənz tu ˈjuzɪŋ sɪnˈθɛtɪk/
Tôi thích dùng thuốc thảo dược để dùng tổng hợp.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan