Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

24/4 - NEW YORK – AN INCREDIBLE SHOPPING DESTINATION (New York- Điểm mua sắm tuyệt vời)

(0 đánh giá)

apparel

/əˈpærəl/
(từ cổ,nghĩa cổ) quần áo, y phục

department store

/dɪˈpɑːtmənt stɔː/
cửa hàng bách hóa tổng hợp

iconic

/aɪˈkɒnɪk/
(thuộc) tượng, (thuộc) hình tượng; có tính chất tượng, có tính chất hình tượng

destination

/ˌdestɪˈneɪʃn/
Nơi gửi tới, nơi đưa tới, nơi đi tới

variety

/vəˈraɪəti/
Sự đa dạng, tính chất không như nhau; trạng thái khác nhau, trạng thái muôn màu muôn vẻ; tính chất bất đồng

Fashionista

người mẫu thời trang

have a good sense of style

/tuː hæv ə sɛns ɒv staɪl/
Có óc thẩm mỹ thời trang

To be dressed to kill

/tuː biː drɛst tuː kɪl/
(informal) wearing the kind of clothes that will make people notice and admire you

It is evident to everybody that New York is the most popular shopping center in the world

/ɪt ɪz ˈɛvɪdənt tuː ˈɛvrɪbɒdi ðæt njuː jɔːk ɪz ðə məʊst ˈpɒpjʊlə ˈʃɒpɪŋ ˈsɛntər ɪn ðə wɜːld/
Rõ ràng với mọi người thì New York là trung tâm mua sắm phổ biến nhất thế giới.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan