Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

3/4 - WHY IS ONLINE SHOPPING GETTING MORE AND MORE POPULAR? (Tại sao mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến)

(0 đánh giá)

retailer

/ˈriːteɪlə(r)/
Người bán lẻ, thương nhân bán lẻ

Transaction

/trænˈzækʃən/
sự thực hiện; sự giải quyết

accumulate

/əˈkjuːmjəleɪt/
Chất đống, chồng chất, tích luỹ, gom góp lại

advertise

/ˈædvətaɪz/
Báo cho biết, báo cho ai biết trước

overhead

/ˌəʊvəˈhed/
Ở trên đầu, ở trên cao, ở trên trời; ở tầng trên

category

/ˈkætəɡəri/
Hạng, loại

shop around

/ʃɒp əˈraʊnd/
đi dò giá

Show someone or something off

/ʃəʊ ˈsʌmwʌn ɔː ˈsʌmθɪŋ ɒf/
to display someone or something so that the best features are apparent.

She is busy finding some products.

/ʃiː ɪz ˈbɪzi ˈfaɪndɪŋ sʌm ˈprɒdʌkts./
Cô ấy bận tìm kiếm một vài sản phẩm

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan