Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

4/4 - HOW SHOULD YOU PREPARE FOR A JOB INTERVIEW? (Bạn nên chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc như thế nào?)

(0 đánh giá)

hesitate

/ˈhezɪteɪt/
Do dự, ngập ngừng, lưỡng lự, không nhất quyết

qualification

/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/
Phẩm chất, năng lực;

proficiency

/proficiency/
Sự tài giỏi, sự thành thạo, tài năng (về cái gì)

Salary

/ˈsæləri/
tiền lương

aptitude

/ˈæptɪtjuːd/
Aptitude for khuynh hướng

versatile

/ˈvɜːsətaɪl/
Nhiều mặt, nhiều phương diện, toàn diện

Call on somebody

/kɔːl ɒn ˈsʌmbədi/
to ask someone in a formal way to do something

Call somebody back

/kɔːl ˈsʌmbədi bæk/
To return a phone call.

He succeeded in getting a job.

/hiː səkˈsiːdɪd ɪn ˈgɛtɪŋ ə ʤɒb./
Anh ấy tìm được 1 công việc thành công.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan