Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

9/1 - BEING A GOOD LISTENER (Là một người lắng nghe tốt)

(0 đánh giá)

demonstrate

/ˈdemənstreɪt/
Chứng minh, giải thích

intently

/in´tentli/
Chăm chú, chú ý

smoothly

/ˈsmuːðli/
[một cách] êm

Empathize

/ˈɛmpəθaɪz/
thông cảm

open-minded

/ˈəʊpən-ˈmaɪndɪd/
Rộng rãi, phóng khoáng, không thành kiến

signal

/ˈsɪɡnəl/
hiệu

go on

/gəʊ ɒn/
đi tiếp, tiếp tục, làm tiếp

Get into

/gɛt ˈɪntuː/
to become interested in something

Listening plays a vital role in our daily lives.

/ˈlɪsnɪŋ pleɪz ə ˈvaɪtl rəʊl ɪn ˈaʊə ˈdeɪli lɪvz./
Việc lắng nghe đóng 1 vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan