Đã thử và thành công 1 năm trước :))
- Bài giảng

CÁCH TRÌNH BÀY CÂU CHỦ ĐỀ VÀ LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI LUẬN

Đạt 2 điểm tối đa bài viết luận trong đề thi tiếng anh trung học phổ thông quốc gia không khó nếu bạn thực hiện những tips này.

(0 đánh giá)
143 lượt xem

CÁCH TRÌNH BÀY CÂU CHỦ ĐỀ VÀ LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI LUẬN

(HOW TO PRESENT TOPIC SENTENCE AND THESIS IN A PARAGRAPH)

1.       Câu chủ đề

1.1.      Một đoạn văn cần câu chủ đề tốt vừa nêu ý chính cả đoạn vừa dẫn dắt người viết viết đúng theo yêu cầu đề bài và dẫn dắt người đọc để có thể hiểu nhanh, rõ nội dung toàn đoạn.

Eg: The Internet is beneficial for some     reasons.

                                                                  main reasons.

                                                                  following reasons.


1.2.      Câu chủ đề chỉ nên nêu một khía cạnh của chủ đề lớn và phải đi trực tiếp vào vấn đề được hỏi và đủ hấp dẫn để người đọc muốn đọc tiếp.

1.3.      Ý chính đồng thời chứa “controlling idea”.

Eg:

 • There are some main  benefits of the Internet 

                                       advantage

                                       good point

 • The Internet is   useful in some ways for some reasons

                             good

                             advantageous

 • Using the In has/ brings/ offers…
 • It’s very useful/ beneficial to use the In for some reasons.


1.4.      Cụm từ thường dùng:           

- some, several, main types/ kinds.

- some following reasons/ results/ effects/ causes.

- some aims/ purposes.

- advantages/ benefits/ good points…

- disadvantages/ drawbacks/ problems/ bad points…

- suitable, useful, important, necessary, essential, vital, crucial, great…

1.5.      Một số câu chủ đề ngắn gọn, đi vào trực tiếp vấn đề:

 • There are some causes of traffic accident/ road.
 • There are some steps to follow when you make sticky rice cake.
 • Reference books are devided into two main types.
 • Learning English is important in some ways.
 • It’s beneficial to learn English for some reasons.

2.       Luận điểm

          Một đoạn văn trung bình (120-150 từ) nên có 3 đến 5 luận điểm. Các luận điểm cần có dẫn chứng và lời giải thích để tăng tính thuyết phục. Tất cả luận điểm và dẫn chứng phải tập trung chứng minh, ủng hộ ý chính được nêu ra trong câu chủ đề. Các ý chính được giới thiệu bởi các từ nối.


Các liên từ thường dùng để kết nối luận điểm

 • Luận điểm 1:         First

                                 Firstly

                                 First and foremost                    , S + V

                                 To begin with

                                 In the first place


 • Luận điểm 2:        Second

                          Secondly                                    , S + V.

                          In the second place

 • Từ luận điểm 2 trở đi:

In addition, additionally, what’s more, furthermore, moreover, as well, besides, similarly, next, …

 • Luận điểm cuối:                Finally

                                             Last

                                             Lastly

                                             Last but not least

Eg:

The first advantage is that the Internet can be a good means of communication.

The second good point is that …

Another plus point is that …

Note:

Nên kết hợp nhiều cách thay thế trong đoạn văn để tránh nhàm chán.

Eg: Advantage = benefit = good/positive/plus point.