Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn
(0 đánh giá)

association

/əˌsəʊʃiˈeɪʃn/
hiệp hội

original

/əˈrɪdʒənl/
(thuộc) gốc, (thuộc) nguồn gốc, (thuộc) căn nguyên, đầu tiên

main goal = aim = propose = objective

mục tiêu

accelerate

/əkˈseləreɪt/
thúc đẩy , làm chóng đến; thúc mau, giục gấp

growth = development

sự phát triển

progress

/ˈprəʊɡres/
sự tiến bộ, sự đi lên

promote

/prəˈməʊt/
tăng cường , đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích

stability

/stəˈbɪləti/
Sự ổn định (giá cả...)

justice

/ˈdʒʌstɪs/
sự công bằng

region

/ˈriːdʒən/
khu vực , vùng , miền

total area

tổng diện tích

statistic

/stəˈtɪstɪk/
số liệu thống kê

combined gross domestic product (GDP)

tổng thu nhập bình quân

trade

/treɪd/
thương mại

a free trade area

khu vực mậu dịch tự do

adopt

/əˈdɒpt/
thông qua

forge

/fɔːdʒ/
tạo dựng , Giả mạo (chữ ký...); bịa (chuyện)

integration

/ˌɪntɪˈɡreɪʃn/
SỰ hội nhập

lead up to

hướng đến , chuẩn bị cho

realization

/ˌriːəlaɪˈzeɪʃn ˌrɪəlaɪˈzeɪʃn/
hiện thực hóa , Sự thực hiện, sự thực hành

enterprise

/ˈentəpraɪz/
doanh nghiệp

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan